×

POLITYKA PRYWATNOŚCI W GRUPIE VECTOR

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument zawiera informacje, które zobowiązani jesteśmy Tobie przekazać podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych poprzez stronę internetową podmiotu należącego do Grupy VECTOR lub w innej formie.

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem (w szczególności z RODO), rzetelnie, w sposób przejrzysty dla Ciebie („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Ciebie, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

2. DEFINICJE

Grupa VECTOR, My – oznacza łącznie następujące podmioty:

 • VECTOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000077848, NIP: 5840152246, Kapitał Zakładowy: 66.877.000 PLN;
 • VECTOR TECH SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, NIP: 9581671366, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
 • VECTOR SMART DATA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589997, NIP: 9581671343, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
 • VECTOR TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000591577, NIP: 9581671449, Kapitał Zakładowy: 5.050.000 PLN opłacony w całości;
 • VECTOR BLUE HUB S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000921553, NIP: 9581719009, Kapitał Zakładowy: 1.100.000 PLN;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona Internetowa – strona internetowa podmiotu z Grupy VECTOR.

Ty – osoba, która udostępniła Grupie VECTOR lub któremuś z podmiotów wchodzących w jej skład swoje dane osobowe w określonym celu, z użyciem formularza kontaktowego na Stronie Internetowej poprzez e-mail lub w innej formie.

3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorami Twoich danych osobowych są wszystkie podmioty z Grupy VECTOR. W przypadku udostępnienia danych osobowych zgodnie z pkt 4.D., Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot z Grupy VECTOR, z którym zawarta została umowa. W przypadku udostępnienia danych osobowych zgodnie z pkt 4.E., Administratorem Twoich danych osobowych są wszystkie podmioty z Grupy VECTOR, jeżeli pozwala na to udzielona przez Ciebie zgoda w trakcie procesu rekrutacji albo konkretny podmiot z Grupy VECTOR, na którego ogłoszenie rekrutacyjne odpowiadasz.

W razie potrzeby kontaktu w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych prosimy o skorzystanie z następujących form kontaktu:

1. mailowej na adres: [email protected];
2. pisemnej na adres:
VECTOR sp. z o.o.
Krzemowa 6
81-577 Gdynia

4. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI OD MOMENTU ICH ZEBRANIA DO USUNIĘCIA?

A. GDY WYSYŁASZ DO NAS ZAPYTANIE OFERTOWE LUB ZWRACASZ SIĘ O OGÓLNY KONTAKT W SPRAWACH HANDLOWYCH

Jakie Twoje dane zbieramy? Do odpowiedzi na zapytanie ofertowe wystarczy nam podany przez Ciebie adres e-mail. Jeżeli podasz inne dane, które okażą się niezbędne lub przydatne dla realizacji Twojego zapytania ofertowego np. twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu) to również będziemy je przetwarzać.

Po co je przetwarzamy? Abyś otrzymał od nas informację handlową, o którą się zwracasz.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy dla podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy nabycia towaru lub usługi od nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu Twojej rezygnacji z zainteresowania naszą ofertą, po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje pytania.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników oraz współpracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do celu dla którego zbieramy te dane, np. powierzenie danych usługodawcy poczty elektronicznej.

B. GDY UDZIELASZ NAM ZGODY NA KONTAKT W CELACH MARKETINGOWYCH

Jakie Twoje dane zbieramy? Dla celów marketingowych zbieramy dane, których zakres umożliwia nam kontakt z Tobą poprzez różne kanały komunikacji, które uważamy za najbardziej efektywne i adekwatne w odniesieniu do typu informacji marketingowej, którą wysyłamy. Zakres danych obejmuje: Twoje imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, zajmowane w niej stanowisko, numer telefonu oraz służbowy adres e-mail.

Po co je przetwarzamy? Abyś mógł otrzymać od nas aktualną informację marketingową dotyczącą Grupy VECTOR.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przed przekazaniem nam danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody. Cofniecie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników oraz współpracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych, za wyjątkiem podmiotu świadczącego dla nas usługi poczty elektronicznej oraz hostingowe, ale dostęp ten ogranicza się do przechowywania danych na serwerze lub podmiotu realizującego na nasze zlecenia działania marketingowe z którym zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Jakie formy marketingowe stosujemy? Do form marketingowych, które stosujemy należą m. in. newsletter, nieodpłatne e-booki, nieodpłatne wydarzenia branżowe.

C. GDY ZAPISUJESZ SIĘ NA WYDARZENIE, KTÓRE ORGANIZUJEMY

Jakie Twoje dane zbieramy? Gdy podajesz dane osobowe w związku z udziałem w wydarzeniu, które organizujemy zakres tych danych obejmuje: imię, nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, zajmowane w niej stanowisko, numer telefonu oraz służbowy adres e-mail.

Po co je przetwarzamy? Aby kontaktować się z Tobą we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniem, które organizujemy, w szczególności w zakresie czynności organizacyjnych – stworzenie listy uczestników, wysyłka materiałów przed i po wydarzeniu, informowanie o zmianach agendy, przygotowanie indywidualnych oznaczeń (badge) etc.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej wyraźnej zgody udzielonej poprzez zaznaczenie przed przekazaniem nam danych odpowiedniego pola wyboru lub w innej formie dopuszczalnej regulaminem danego wydarzenia. Odmowa udzielanie zgody lub jej wycofanie przed wydarzeniem uniemożliwi Ci wzięcie udziału w wydarzeniu.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane przetwarzane będą do realizacji celu, dla którego zostały udzielone, tj. do czasu zakończenia wydarzenia, w którym wziąłeś udział oraz czynności związanych z wydarzeniem, mających miejsce po jego zakończeniu.

Komu udostępniamy Twoje dane? Oprócz naszych pracowników oraz współpracowników nie udostępniamy nikomu Twoich danych, za wyjątkiem podmiotu świadczącego dla nas usługi poczty elektronicznej oraz hostingowe, ale dostęp ten ogranicza się do przechowywania danych na serwerze. Jeżeli wydarzenie organizujemy z udziałem osób trzecich (np. hotele, wynajmujący sale konferencyjne etc., to również tym możemy przekazać Twoje dane osobowe, wyłącznie w celach związanych z udziałem w wydarzeniu.

Czy możemy przetwarzać Twoje dane udzielone w związku z zapisem na wydarzenia w innych celach? Regulamin danego wydarzenia (w szczególności nieodpłatnego) może przewidywać, że warunkiem zapisania się na wydarzenie jest udzielenie przez Ciebie odrębnej wyraźnej zgody na kontakt w celach marketingowych. W takim wypadku zastosowanie będą miały również zasady opisane w pkt B powyżej.

D. GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY, KTÓREJ JESTEŚ STRONĄ LUB GDY DZIAŁASZ W IMIENIU STRONY TAKIEJ UMOWY

Jakie Twoje dane zbieramy? Gdy realizujesz uprawnienia lub obowiązki wynikające z zawartej z nami umowy, zbieramy dane, które są niezbędne dla wykonania umowy, takie jak: Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, którą reprezentujesz, zajmowane w niej stanowisko, numer telefonu, służbowy adres e-mail.

Po co je przetwarzamy? W celu prawidłowego wykonania umowy (np. realizacji zgłoszeń gwarancyjnych), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów takich jak prowadzenie korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych, możliwość ustalania lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć z umowy. Po tym okresie, Twoje dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane mogą być udostępniane naszym pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością.

E. GDY KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI W ZWIĄZKU Z APLIKOWANIEM DO PRACY W GRUPIE VECTOR W ZWIĄZKU Z TWOJĄ ODPOWIEDZIĄ NA DZIAŁANIA REKRUTACYJNE GRUPY VECTOR

Jakie Twoje dane zbieramy? Zbieramy dane, które są niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz te, które otrzymamy od Ciebie, a które uznajesz za ważne dla procesu rekrutacji, takie jak: Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, historię edukacji/wykształcenia, historię zatrudnienia oraz inne dane, których zbieranie jest dozwolone przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu pracy.

Po co je przetwarzamy? W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia wybranych kandydatów, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów takich jak prowadzenie korespondencji w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz rozmów telefonicznych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane przetwarzamy na podstawie następujących artykułów RODO: art. 6 ust. 1 lit. a) (Twoja zgoda), c) (obowiązek prawny ciążący na nas jako Administratorze) i f) (prawnie uzasadniony interes nas jako Administratora).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, ewentualnie dla potrzeb kolejnych rekrutacji w Grupie VECTOR, nie dłużej niż 24 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji, zaś w każdym przypadku w razie odwołanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Po tym okresie, Twoje dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane? Twoje dane mogą być udostępniane naszym pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym nam narzędzia do prowadzenia rekrutacji oraz świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością podmiotów z Grupy VECTOR.

5. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

RODO daje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W skrócie opisane są one poniżej.

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Twojej osoby, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli wystąpisz z żądaniem dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie dostarczymy Ci jedną kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócisz się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczysz inaczej, informacji udzielimy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Ciebie

Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do niezwłocznego żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) Twoje dane osobowe nie są już nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Twoja zgoda na przetwarzania danych osobowych została cofnięta i nie mamy innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) my nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) otrzymaliśmy od Ciebie sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz poniżej) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na niezbędności przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które od Ciebie otrzymaliśmy, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy jaką z Tobą zawarliśmy; oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

6. GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ SKARGĘ GDY UZNASZ, ŻE TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM?

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych zostały naruszone przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niemniej zachęcamy do uprzedniego kontaktu z nami celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

7. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Strony internetowe spółek wchodzących w skład Grupy VECTOR mogą wykorzystywać pliki cookies. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą tych plików nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Grupa VECTOR przechowuje pliki cookies na Twoim komputerze w szczególności w celu:
a) utrzymania Twojej sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie będziesz musiał na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,
b) lepszego dopasowania strony do Twoich potrzeb,
c) tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamowych.

8. KIEDY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, w szczególności w razie zmiany przepisów lub wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych. O każdej zmianie poinformujemy Cię e-mailem lub poprzez informację na Stronie Internetowej.

 

Kontakt