Kodeks Etyki Biznesowej - VECTOR | BE ABLE
×

KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ

Niniejszy kodeks jest punktem odniesienia do codziennych działań pracowników Grupy VECTOR. Jest narzędziem, które pozwala nam, niezależnie do zajmowanego stanowiska, być zaufanym i odpowiedzialnym Partnerem. Przypomina, iż każdy aspekt naszej działalności ma znaczenie.

Działamy etycznie

Działamy zgodnie z prawem i przepisami

Szanujemy środowisko

Dbamy o bezpieczeństwo informacji

Działamy etycznie:

 • Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, uczciwy i rzetelny, nie dopuszczając do takich form nadużyć jak: łapówki, nienależne korzyści, przywłaszczenia itp.
 • Dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się z zobowiązań.
 • Jesteśmy nastawieni na dialog, staramy się dostrzegać perspektywę i potrzeby różnych stron.
 • Podejmując zobowiązanie jesteśmy proaktywni, działamy z wytrwałością i determinacją wypracowując podejście „win-win”.
 • Przestrzegamy Praw Człowieka. Dbamy o prywatność naszych Pracowników i Współpracowników oraz nie dopuszczamy do działań odwetowych wobec osób zgłaszających problemy z dyskryminacją, molestowaniem lub niewłaściwymi praktykami dotyczącymi pracy i zatrudnienia.
 • Prowadząc biznes dostosowujemy się do wymagań i regulacji na rynkach, na których działamy.

Działamy zgodnie z prawem i przepisami:

 • Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, religię lub inne cechy
 • Staramy się utrzymać takie miejsce pracy, w którym nikt nie doświadcza żadnych form nękania lub znęcania się
 • Nie zatrudniamy dzieci, nie korzystamy z pracy przymusowej lub niewolniczej i spełniamy wymagania co do minimalnego wieku zatrudnienia
 • Uznajemy prawa naszych pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz umożliwiamy praktyki religijne
 • Przestrzegamy przepisów Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy
 • Przyjmujemy, wprowadzamy w życie i przestrzegamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o maszyny, narzędzia, sprzęt, procesy zapewniając bezpieczne środowisko i komfort pracy.
 • Zapewniamy Pracownikom niezbędne środki ochronne. Prowadzimy szkolenia Pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk pracy i sytuacji awaryjnych.

Szanujemy środowisko:

 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów w zakresie ochrony środowiska, chronimy środowisko, oszczędzamy energię i zasoby naturalne oraz zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez stosowanie odpowiednich praktyk zarządzania i technologii.
 • Spełniamy globalne i lokalne wymogi prawne dotyczące stosowania, magazynowania, odprowadzania i usuwania niebezpiecznych substancji chemicznych używanych podczas procesów produkcyjnych.
 • Gwarantujemy, że materiały/komponenty, za które jesteśmy odpowiedzialni są całkowicie zgodne z globalnymi przepisami dotyczącymi niebezpiecznych substancji w produktach.

Dbamy o bezpieczeństwo informacji:

 • Chronimy informację poufną, zarówno Firmy tworzących Grupę VECTOR jak i naszych Klientów, Dostawców, Partnerów biznesowych. Chronimy dane osobowe.
 • Szanujemy własność intelektualną.

 

Data aktualizacji: 31.03.2016

Kontakt