Informacja o przetwarzaniu danych - VECTOR | BE ABLE
×

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ ZASADY NA JAKICH PRZETWARZANIE SIĘ ODBYWA


Informacja o przetwarzaniu danych oraz zasady na jakich przetwarzanie się odbywa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w Grupie Kapitałowej VECTOR w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: Grupa VECTOR).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji umów oraz marketingu oferowanych produktów i usług.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych będzie Grupa VECTOR w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1) VECTOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000077848, NIP: 5840152246, Kapitał Zakładowy: 66.877.000 PLN;
2) VECTOR SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589935, NIP: 9581671366, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
3) VECTOR SMART DATA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000589997, NIP: 9581671343, Kapitał Zakładowy: 2.480.000 PLN;
4) VECTOR TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Krzemowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000591577, NIP: 9581671449, Kapitał Zakładowy: 5.050.000 PLN opłacony w całości;


CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania i realizacji umów oraz marketingu oferowanych produktów i usług.


INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład Grupy VECTOR.
Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Grupy VECTOR np. podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


INFORMACJA O PRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania, usunięcia, przenoszenia ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
3) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;


PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania świadczenia usług.


OKRES PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to zwykle konieczne dla celów, w jakich zostały one pobrane lub też stosownie do wymogów przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

Kontakt